www.engineering-thailand.com
NORD Drivesystems

NORD: การมอนิเตอร์สภาพการทำงาน เพื่อการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

ระบบจาก NORD DRIVESYSTEMS สามารถบันทึกข้อมูล ทั้งแบบปกติและแบบถาวร เพื่อใช้ยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ โดยใช้อุปกรณ์ PLC อัจฉริยะที่มีอยู่ในระบบขับเคลื่อนอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งจะทำการประมวลข้อมูลทั้งแบบอะนาล็อกและดิจิตอล เช่น ข้อมูลการวัด ข้อมูลสัญญาณ และพารามิเตอร์การทำงานของเครื่อง

NORD: การมอนิเตอร์สภาพการทำงาน เพื่อการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
การมอนิเตอร์สภาพการทำงานเพื่อการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ด้วยวิธีการประมวลข้อมูลของระบบขับเคลื่อนจาก NORD DRIVESYSTEMS ช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรและโรงงานได้อย่างมาก

วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ คือการทำให้เครื่องจักรและโรงงานพร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลา และเพื่อตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรกๆ เพื่อลดดาวน์ไทม์และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงาน การบำรุงรักษาเชิงสถานะได้เข้ามาทดแทนการบำรุงรักษาแบบเดิมที่กำหนดด้วยระยะเวลา การตรวจจับและหลีกเลี่ยงสภาพการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของเครื่องจักรตั้งแต่ระยะเนินๆ จะช่วยให้ป้องกันการเกิดดาวน์ไทม์ที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งจากระบบขับเคลื่อนและกระบวนการทำงาน สำหรับพนักงานประจำเครื่องและโรงงาน การใช่เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยจาก NORD DRIVESYSTEMS หมายถึงการลดค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ซึ่งรวมทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ รวมถึงการเพิ่มเวลาพร้อมทำงานให้กับเครื่องจักร ส่วนประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ช่วยเพิ่มอายุการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร รวมถึง ทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

อัลกอรืธึมอัจฉริยะที่ใช้ข้อมูลจากระบบขับเคลื่อน
NORD DRIVESYSTEMS อาศัยวิธีการที่ใช้อัลกอรืธึมอัจฉริยะและตัวจับสัญญาณ เพื่อถ่ายโอนสัญญาณข้อมูลจากการมอนิเตอร์สภาพการทำงาน ไปสู่การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดช่วงเวลาสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่อาศัยข้อมูลอุณหภูมิของน้ำมัน โดยใช้ข้อเท็จจริงที่ว่า อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่บอกถึงอายุของน้ำมันเครื่องในชุดเกียร์ ข้อมูลนี้ เมื่อรวมกับพารามิเตอร์ของชุดเกียร์และพารามิเตอร์บางอย่างของการทำงาน ทำให้สามารถคำนวณหาระยะเวลาของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่แม่นยำ โดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไปวัดโดยตรง การประมวลผลข้อมูลของระบบขับเคลื่อนที่ใช้อัลกอรืธึมอัจฉริยะนี้ มีอยู่ในอินเวอร์เตอร์ความถี่ของ NORD ที่มีอุปกรณ์ PLC ติดตั้งมาด้วย ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลจากการคำนวณเหล่านี้ได้ด้วยการอินเตอร์เฟสแบบทั่วไป

ใช้ซอฟท์แวร์ของ PLC ที่เหมาะกับแต่ละโซลูชั่น
อุปกรณ์ของระบบขับเคลื่อนสามารถเพิ่มเติมและปรับให้เหมาะกับแต่ละหน้าที่การทำงานของระบบอัตโนมัติ โดยลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชั่นที่ต้องเพิ่มเติมได้ (เช่น ฟังชั่นการมอนิเตอร์ระบบขับเคลื่อน การควบคุมระบบขับเคลื่อน หรือการควบคุมกระบวนการ) สำหรับโรงงานที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก ก็สามารถปรับลดขนาดของระบบลงเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงก่อนทำการขยายโรงงานในอนาคต โดยมีขนาดให้เลือกสามระดับ ระดับที่ 1 ตัว PLC ของระบบขับเคลื่อนจะทำหน้าที่มอนิเตอร์ระบบขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว โดยพารามิเตอร์ของระบบขับเคลื่อนจะถูกกำหนดไว้ใน PLC และสามารถสื่อสารไปยังระดับการควบคุมที่สูงกว่าที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบขับเคลื่อนและกระบวนการทำงานได้ สำหรับระดับกลาง ตัว PLC จะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับหน่วยควบคุมระบบขับเคลื่อนและควบคุมการทำงานของระบบขับเคลื่อน สำหรับในระดับสูง ตัว PLC ของอินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่ทดแทนการควบคุมระบบอย่างสิ้นเชิง นอกจากจะสื่อสารกับหน่วยควบคุมได้แล้ว มันยังสามารถจัดการข้อมูลท้องถิ่นโดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ตอีกด้วย


NORD: การมอนิเตอร์สภาพการทำงาน เพื่อการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

การประมวลข้อมูลทั้งแบบอะนาล็อกและดิจิตอลที่รวดเร็วและแม่นยำ (ข้อมูลจากการวัด การวัดสัญญาณ และพารามิเตอร์ของการทำงาน) โดยอุปกรณ์ PLC อัจฉริยะที่มีในระบบขับเคลื่อนอิเลคทรอนิกส์จาก NORD DRIVESYSTEMS ทำให้ลูกค้าสามารถมอนิเตอร์สภาพการทำงานและนำไปสู่การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน